Startthuis_logo

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen de diensten van Start Thuis. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

1 Jouw persoonsgegevens

1.1. Reikwijdte

Tot de diensten van Start Thuis behoren de website www.startthuis.nl en haar social mediakanalen (hierna gezamenlijk: diensten).

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de afspraken met je na te komen, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, op basis van gerechtvaardigd belang, dan wel op basis van de door jou verleende toestemming. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming in te trekken.

Start Thuis is gevestigd te Eindhoven aan de Fleminglaan 30 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 68483317.

1.2. Wijziging in de privacyverklaring

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en kunnen om deze reden regelmatig nieuwe functies toevoegen aan onze diensten. Vanwege veranderingen op het gebied van wetgeving en technologie, kunnen onze beschermingsmaatregelen ook veranderen. We raden je dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

2 Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

2.1.1. Situatie: Jij neemt contact op met ons

Wanneer je contact met ons opneemt, bewaren wij de e-mail, andere berichten of de reden van het contact. Soms vragen wij je naar jouw naam en contactgegevens, dit maakt het voor ons mogelijk om jouw vraag of verzoek te beantwoorden.

2.1.2. Situatie: Je verkoopt jouw woning

Wanneer je ons inschakelt bij de verkoop van je woning, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres en je rekeningnummer bij gebruik van betaling;
 • een kopie van jouw legitimatiebewijs (als je wil mag je jouw burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie), of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan jouw identiteit is geverifieerd;
 • de reden van verkoop;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan;
 • foto’s, video’s en overige media van de woning;
 • de reden van een eventuele intrekking van de opdracht;
 • wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die je aan Start Thuis

2.1.4. Situatie: Je hebt een woning bezichtigd

Wanneer je via ons een bezichtiging aanvraagt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, geslacht, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
 • datum van bezichtiging;
 • jouw oordeel over de woning.

2.1.5. Situatie: Je hebt een bod uitgebracht op een woning

Wanneer je via ons een bod op een woning uitbrengt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
 • overige informatie die je aan Start Thuis

2.1.6. Situatie: Je koopt een woning

Wanneer je een woning via ons heeft gekocht, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
 • een kopie van jouw legitimatiebewijs (als je wil mag je je burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie) of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan jouw identiteit is geverifieerd;
 • gegevens over de woning die je hebt gekocht zoals het adres, kenmerken van de woning, de koopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die je aan Start Thuis

2.2 Persoonsgegevens minderjarige

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien jouw ouder(s) of een wettelijk vertegenwoordiger(s) die deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor namens jou toestemming geeft. De diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen. Indien je minderjarig bent, verzoeken wij je geen gebruik te maken van onze diensten. Op het moment dat wij ermee bekend worden dat dit wel het geval is, dan zullen wij alle informatie direct verwijderen.

2.3 Waar worden deze persoonsgegevens voor gebruikt?

2.3.1. Situatie: Jij neemt contact op met ons

Wij gebruiken jouw gegevens om jouw contactaanvraag af te handelen en om contact met je te onderhouden.

2.3.2. Situatie: Jij verkoopt jouw woning

Wij gebruiken jouw gegevens om de opdracht die je ons hebt verleend uit te voeren, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang.

Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt: om jouw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van Start Thuis of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (jouw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt).

2.3.3. Situatie: Je bent op zoek naar een woning

Wij gebruiken jouw gegevens om de zoekopdracht die je ons hebt verleend uit te voeren, zoals het toesturen van informatie over woningen die onder jouw zoekopdracht vallen.

2.3.4. Situatie: Je hebt een woning bezichtigd

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld voor het realiseren van een bezichtiging.

2.3.5. Situatie: Je hebt een bod uitgebracht op een woning

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te onderhouden met betrekking tot het door jou uitgebrachte bod.

2.3.6. Situatie: Je koopt een woning

Wij gebruiken jouw gegevens ter voorbereiding van de overeenkomst en om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld om je de koopovereenkomst toe te sturen. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

2.3.7. Situatie: E-mailmarketing

Uitsluitend indien je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven gebruiken wij jouw e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Start Thuis. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij ons aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woninginterieur en financiële dienstverlening. Elk marketingbericht dat je van ons ontvangt biedt jou de mogelijkheid om je af te melden.

2.3.8. Situatie: Onderzoek

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor (kwaliteits)onderzoeken. Doel hiervan is onze dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Wij gebruiken waar mogelijk anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de persoon.

2.4. Delen van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, of wij op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

3 Beveiliging

Wij zorgen dat jouw gegevens juist worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden en worden waar nodig aangevuld of aangescherpt.

Alle gegevens die je met ons uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij jouw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.

4 Bewaartermijn

Jouw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen, waarbij wij de volgende bewaartermijnen hanteren.

GegevensBewaartermijn
Dossier opdrachtMinimaal 5 jaar
WwftMinimaal 5 jaar
Civiele bewaarplichtMinimaal 7 jaar
Fiscale bewaarplichtMinimaal 7 jaar
BeroepsaansprakelijkheidMinimaal 7, maximaal 20 jaar
NieuwsbriefinschrijvingTot het moment van uitschrijving
OverigMaximaal 2 jaar

5 Inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid

Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken in je account. Je hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking van het persoonsgegeven welke wij van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij. Wij zullen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij zullen binnen vier weken laten weten of wij aan jouw verzoek kunnen voldoen.

Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid, kun je contact met ons opnemen via judith@startthuis.nl. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

In aanvulling op de bovenstaande rechten heb je het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de directeur of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Jouw klacht bij de AP kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ ‘s-Gravenhage

Heb je vragen, aarzel dan niet om contact met Start Thuis op te nemen.

Start Thuis

Fleminglaan 30

5644 DH Eindhoven

Telefoon: 06-42310888

E-mailadres: judith@startthuis.nl

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

nl_NLNL